CÔNG TY TNHH CANON VIỆT NAM
0 Đồng thuận
0 Bình luận
Canon Việt Nam - Đóng góp ý kiến cho Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng
Đơn vị chủ quản: Bộ Khoa học và Công nghệ
Kết thúc ngày 21/10/2023
Quy định liên quan
Nội dung vướng mắc

1. Quy định doanh nghiệp chế xuất hoặc DN sản xuất hàng xuất khẩu là đối tượng áp dụng của Dự thảo là không phù hợp do:- Hàng xuất khẩu thì không bán tại thị trường Việt Nam, do đó Doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu/ DN chế xuất chỉ cần đảm bảo chất lượng hàng hóa phù hợp với quy định nước nhập khẩu. Việc quản lý để đảm bảo chất lượng do mình sản xuất có thể do DN tự xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý. - Theo thông lệ quốc tế, các quốc gia đều đã có quy định pháp luật để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại quốc gia mình như ở VN có Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; ở Mỹ có Luật an ninh y tế, Luật sửa đổi về an toàn ....Tất cả các Luật này đều ngăn chặn hàng hóa kém chất lượng xâm nhập và lưu thông trên thị trường trong nước. Vì vậy, đối với hàng xuất khẩu, DN xuất khẩu đều đã tuân thủ theo quy định chất lượng của nước nhập khẩu.2. Quy định hàng xuất khẩu là đối tượng bị kiểm tra sản xuất, là không phù hợp: - Hàng xuất khẩu thì không bán tại thị trường Việt Nam, do đó Doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu/ DN chế xuất chỉ cần đảm bảo chất lượng hàng hóa phù hợp với quy định nước nhập khẩu. Việc quản lý để đảm bảo chất lượng do mình sản xuất có thể do DN tự xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý. - Theo thông lệ quốc tế, các quốc gia đều đã có quy định pháp luật để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại quốc gia mình như ở VN có Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; ở Mỹ có Luật an ninh y tế, Luật sửa đổi về an toàn ....Tất cả các Luật này đều ngăn chặn hàng hóa kém chất lượng xâm nhập và lưu thông trên thị trường trong nước. Vì vậy, đối với hàng xuất khẩu, DN xuất khẩu đều đã tuân thủ theo quy định chất lượng của nước nhập khẩu.

Nội dung đề xuất

1. Bổ sung tại khoản 4, điều 2: "4. Tổ chức, cá nhân có hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy dịnh của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trừ Doanh nghiệp chế xuất hoặc DN sản xuất hàng xuất khẩu"2. bỏ chữ "xuất khẩu" khỏi quy định điều 24; bỏ khoản 4"Điều 24. Phối hợp kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu1. Cơ quan kiểm tra thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan hải quan tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo phân công.2. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu không không bảo đảm các quy định về chất lượng thực hiện như sau:a) Đối với hàng hóa nhóm 2 phải kiểm tra chất lượng trước khi thông quan (hàng hóa nhóm 2 tiền kiểm) thì cơ quan kiểm tra thông báo bằng văn bản cho cơ quan Hải quan để cơ quan Hải quan chủ trì phối hợp xử lý theo thẩm quyền,;b) Đối với hàng hóa nhóm 2 được thông quan trước, kiểm tra chất lượng sau (hàng hóa nhóm 2 hậu kiểm) thì cơ quan cơ quan kiểm tra xử lý theo thẩm quyền, trường hợp không thuộc thẩm quyền xử lý thì phải có văn bản chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định kèm theo hồ sơ vi phạm của hàng hóa đó.3. Khi phát hiện hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường không bảo đảm chất lượng, cơ quan kiểm tra xử lý theo thẩm quyền và có trách nhiệm thông báo cho cơ quan kiểm tra tương ứng tại địa phương nơi nhập khẩu tăng cường kiểm tra tại cửa khẩu hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định tạm dừng hoặc dừng việc nhập khẩu loại hàng hóa đó."

Văn bản QPPL đươc yêu cầu bãi bỏ sửa đổi
Tài liệu đính kèm
1. Phân tích DT QĐ TT về TCĐLCL - VNese to send.xlsx
15592
Gửi vướng mắc, đề xuất