HIỆP HỘI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN VIỆT NAM
0 Đồng thuận
0 Bình luận
Sửa đổi Luật Các TCTD về kết nạp thành viên
Đơn vị chủ quản: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Kết thúc ngày 05/01/2024
Quy định liên quan
Nội dung vướng mắc

Tại Điểm đ Khoản 2 Điều 80, Luật Các TCTD số 47/2010/QH12, ngày 16/06/2010.Điều 80. Đại hội thành viên.2. Đại hội thành viên thảo luận và quyết định những vấn đề sau đây:đ) Thông qua danh sách kết nạp thành viên mới và cho thành viên ra khỏi ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo đề nghị của Hội đồng quản trị; quyết định khai trừ thành viên;Việc kết nạp và xin ra thành viên phải thông qua Đại hội thành viên, mà Đại hội mỗi năm họp một lần đang làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển thành viên của các QTDND, cơ hội gia nhập thành viên của người dân ở vùng nông thôn và ảnh hưởng đến phát triển mô hình hợp tác xã trong lĩnh vực tín dụng. Đồng thời, người dân trên địa bàn cũng bị thiệt khi mong muốn được tham gia thành viên QTDND phải chờ đến đầu năm sau mới được xem xét.

Nội dung đề xuất

Hiệp hội đề xuất Chính phủ và Quốc hội cho sửa đổi Luật Các TCTD về kết nạp thành viên theo hướng: Đại hội thành viên ủy quyền cho Hội đồng quản trị kết nạp thành viên, xin ra thành viên và báo cáo Đại hội tại thời điểm gần nhất.

Văn bản QPPL đươc yêu cầu bãi bỏ sửa đổi
Gửi vướng mắc, đề xuất