CÔNG TY TNHH CANON VIỆT NAM
0 Đồng thuận
0 Bình luận
CANON VIỆT NAM Đóng góp ý kiến cho dự thảo LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng  
Đơn vị chủ quản: Bộ Khoa học và Công nghệ
Kết thúc ngày 04/04/2024
Quy định liên quan
Nội dung vướng mắc

1. Báo cáo đánh giá sự phù hợp- Hoạt động đánh giá sự phù hợp cần bắt buộc đối với cả TC và QCKT để:+ Có thêm cơ sở cho cơ quan có thẩm quyền đánh giá tính khả thi của các yêu cầu kỹ thuật Giảm thiểu rủi ro khi ban hành TC và QCKT+Nâng cao chất lượng của các TC và QCKT, đảm bảo đáp ứng nhu cầu thực tiễn+ Đảm bảo đánh giá tác động được thực hiện một cách toàn diện, không gây trở ngại không cần thiết đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại.+ Tăng cường tính minh bạch, công khai trong hoạt động xây dựng TC và QCKT2. Vấn đề số hóa+ Các tổ chức, cá nhân dễ dàng và tiết kiệm thời gian, công sức trong việc thực hiện các báo cáo, thủ tục hành chính liên quan đến TC và QCKT.+ Các cơ quan có thẩm quyền cũng sẽ dễ dàng nắm bắt được hiện trạng và quản lý được tổng thể các vấn đề liên quan TC và QCKT. Đồng thời việc kiểm tra, giám sát cũng được thực hiện một cách hiệu quả và chính xác hơn+ Quy trình thực hiện sẽ được công khai, minh bạch, đảm bảo tính công bằng trong xây dựng và áp dụng TC và QCKT.3. Vấn đề Công nhận, thừa nhận với các QC nước ngoài Cần có quy định rõ ràng, chi tiết về việc công nhận thừa nhận với các QC nước ngoài4. Báo cáo, phản hồi và Nhận/ trả lời phản ánh, góp ý liên quan đến QCVN, TCVN Hàng hóa xuất khẩu hoặc hàng hóa sản xuất để phục vụ DN chế xuất đối tượng áp dụng của Dự thảo là không phù hợp.(Chi tiết nội dung trong file đính kèm)

Nội dung đề xuất

1. Báo cáo đánh giá sự phù hợpBổ sung quy định bắt buộc phải có báo cáo đánh giá sự phù hợp trong hồ sơ đề nghị xây dựng TCKT, QCKT2.Vấn đề số hóa- Bổ sung các quy định số hóa để đảm bảo các mục tiêu sau:+ Giải quyết các thủ tục hành chính theo hình thức online như: tiếp nhận, giải quyết hồ sơ yêu cầu ban hành, sửa đổ i, bổ sung hủy bỏ, tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo... liên quan đến TC và QCKT + Quy định về việc thành lập cơ sở dữ liệu quốc gia về TC và QCKT đảm bảo khả năng lưu trữ, truy cập thông tin một cách nhanh chóng và hiệu quả3. Công nhận, thừa nhận với các QC nước ngoài- Quy định thừa nhận, công nhận các TC, QCKT từ các nước tiên tiến, phát triển hơn. Các tổ chức, cá nhân có thể áp dụng các TC QCKT nước ngoài cho sản phẩm, dịch vụ của mình.- Quy định rõ về các nguyên tắc, tiêu chí, thủ tục và trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền trong việc công nhận, thừa nhận và áp dụng các TC, QC nước ngoài. - Quy định về việc kiểm tra, giám sát việc tuân thủ TC nước ngoài của tổ chức, cá nhân4.Báo cáo, phản hồi và Nhận/ trả lời phản ánh, góp ý liên quan đến QCVN, TCVN- Xây dựng hệ thống báo cáo, gửi ý kiến góp ý, phản hồi trực tuyến về TC và QCKT. - Quy định về:+ Các đối tượng có trách nhiệm báo cáo, phản hồi: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan TC QCKT và cơ quan, tổ chức, cá nhân có chuyên môn, nghiệp vụ về TC QCKT+ Các nội dung báo cáo, phản hồi: Những vấn đề cần được bổ sung, chỉnh sửa, thay thế trong TC và QCKT- Quy định về trách nhiệm tiếp nhận và trả lời của cơ quan có thẩm quyền về các phản ảnh, ý kiến liên quan.- Quy định về xử lý các trường hợp vi phạm quy định về nhận/ trả lời các phản ánh, ý kiến đóng góp liên quan5. Việc áp dụng TCVN, QCVN đối với hàng hóa xuất khẩuLoại trừ hàng hóa xuất khẩu/ hàng hóa sản xuất để phục vụ DN chế xuất ra khỏi đối tượng của Dự thảo

Văn bản QPPL đươc yêu cầu bãi bỏ sửa đổi
Tài liệu đính kèm
[Canon Việt nam] Donggopykien LuatTC&QCKT.xlsx
19300
Gửi vướng mắc, đề xuất