Bùi Thị Thủy
0 Đồng thuận
0 Bình luận
Đề nghị xem xét bỏ thủ tục hành chính xác nhận hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Hoạt động kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa  
Đơn vị chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Kết thúc ngày 25/08/2022
Quy định liên quan
Nội dung vướng mắc

Đề nghị xem xét bỏ thủ tục hành chính xác nhận hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Nội dung đề xuất

Đề nghị xem xét bỏ thủ tục hành chính xác nhận hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Văn bản QPPL đươc yêu cầu bãi bỏ sửa đổi
Gửi vướng mắc, đề xuất